คณะผู้บริหาร - โรงเรียนละแมวิทยา

62 หมู่ที่ 10 ตำบลละแม
อำเภอละแม จังหวัดชุมพร 86170

โทร : 077559104
lw.data1@gmail.com

 

นายภูมิสถิตย์ ดวงฤทธิ์

ผู้อำนวยการโรงเรียนละแมวิทยา

 

นางวรรณา กรเพ็ชร

หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ

นายสุนทร ส่งแสง

หัวหน้ากลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน

นางสาววิภากร พาหุบุตร

หัวหน้ากลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

นางกรรณิการ์ หล่อเพชร

หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป

นางลัดดาพร นวลพลับ

หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล

 

นายวีระ มณีนวล

หัวหน้ากลุ่มบริหารงานนโยบายและแผนงาน