ประกาศ : การประชุมผู้ปกครอง (ออนไลน์) ครั้งที่ 1/2564 - โรงเรียนละแมวิทยา

62 หมู่ที่ 10 ตำบลละแม
อำเภอละแม จังหวัดชุมพร 86170

โทร : 077559104
lamaewit@hotmail.com

เขียนโดย Webmaster

 

เริ่มถ่ายทอดการประชุม วันที่ 20 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น.

หรือสามารถรับชมได้ที่ Webpage Facebook : งานโสตทัศนศึกษาและงานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนละแมวิทยา