📣 ใบชำระเงินระดมทรัพยากรทางการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 - โรงเรียนละแมวิทยา

62 หมู่ที่ 10 ตำบลละแม
อำเภอละแม จังหวัดชุมพร 86170

โทร : 077559104
lamaewit@hotmail.com