ประกาศโรงเรียนละแมวิทยา เรื่อง การเสนอยื่นซองประมูลเช่าพื้นที่เพื่อประกอบกิจการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มในโรงอาหารโรงเรียนะละแมวิทยา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ - โรงเรียนละแมวิทยา

62 หมู่ที่ 10 ตำบลละแม
อำเภอละแม จังหวัดชุมพร 86170

โทร : 077559104
lamaewit@hotmail.com