ประกาศโรงเรียนละแมวิทยา เรื่อง ตารางสอบวัดผลจัดชั้นเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 - โรงเรียนละแมวิทยา

62 หมู่ที่ 10 ตำบลละแม
อำเภอละแม จังหวัดชุมพร 86170

โทร : 077559104
lamaewit@hotmail.com