ข้อมูลพื้นฐาน - โรงเรียนละแมวิทยา

62 หมู่ที่ 10 ตำบลละแม
อำเภอละแม จังหวัดชุมพร 86170

โทร : 077559104
lamaewit@hotmail.com

เขียนโดย Webmaster
การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (ITA)
      คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้เล็งเห็นถึงจุดแข็งของเครื่องมือการประเมินผลในการต่อต้านการทุจริตทั้งของสำนักงาน ป.ป.ช. และของสำนักงานคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตและสิทธิพลเมือง สาธารณรัฐเกาหลี จึงได้มีมติบูรณาการเครื่องมือการประเมิน โดยในการประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ช. ครั้งที่ 304-51/2554 เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2554 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ "ให้สำนัก/สถาบัน/ศูนย์ในสังกัดสำนักงาน ป.ป.ช. ศึกษาและเตรียมความพร้อมตามดัชนีวัดความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. 2554 สำหรับการประเมินผลต่อไป และอนุมัติการปรับแผนปฏิบัติการตามโครงการพัฒนาดัชนีวัดความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ.2554 ตามที่เสนอ ทั้งนี้ โครงการพัฒนาดัชนีวัดความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ (Transparency Index of the Public Agencies) มีลักษณะใกล้เคียงกับโครงการประเมินคุณธรรมการดำเนินงาน (Integrity Assessment) ดังนั้น เมื่อดำเนินการตามโครงการทั้งสองเสร็จเรียบร้อยแล้ว ควรที่จะนำผลการดำเนินการมาบูรณาการร่วมกัน” กล่าวคือ การประเมินผลตามดัชนีวัดความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เป็นเครื่องมือต่อต้านการทุจริตที่ใช้ในการประเมินความพยายามของหน่วยงานภาครัฐ ในการต่อต้านการทุจริต (measure anti-corruption efforts) จากข้อเท็จจริงในการดำเนินงานที่สามารถตรวจสอบได้จากเอกสารหลักฐานเชิงประจักษ์ ขณะที่การประเมินคุณธรรมการดำเนินงานเป็นเครื่องมือต่อต้านการทุจริตที่ใช้วัดระดับการทุจริตในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (measure corruption) โดยประเมินผลจากการรับรู้หรือประสบการณ์ตรงของประชาชนที่เคยรับบริการจากหน่วยงานภาครัฐ ดังนั้น เพื่อดึงจุดแข็งของทั้งสองระบบและเพื่อให้เกิดความสมดุลในการประเมิน คณะกรรมการ ป.ป.ช. จึงได้มีมติบูรณาการเครื่องมือการประเมินที่ใช้ในการต่อต้านการทุจริตทั้งสองระบบเข้าด้วยกัน แล้วเรียกเครื่องมือใหม่ว่า "การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA)”


แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)
      การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงาน เพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ ในตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล และการป้องกันการทุจริต สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 
เขียนโดย Webmaster

ปรัชญาของโรงเรียน
เสริมสร้างปัญญา พัฒนาอารมณ์ สังคมสัมพันธ์


วิสัยทัศน์
โรงเรียนละแมวิทยามุ่งจัดการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนให้มีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21

เน้นความรู้คู่คุณธรรม บริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม ตามหลักปรัชญาของเศรษกิจพอเพียง


พันธกิจ

  1. จัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของชาติและเทียบเคียงตามมาตรฐานสากล

  2. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมอันดีงามมีความรู้คู่คุณธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงบนพื้นฐานความเป็นไทยอย่างยั่งยืน

  3. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล

  4. พัฒนากระบวนการจัดการศึกษาส่งเสริมให้ครูและผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต

  5. การบริหารจัดการที่ดีแบบมีส่วนร่วมได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด

เขียนโดย Webmaster

โรงเรียนละแมวิทยา | แผนที่ Longdo Map แผนที่ประเทศไทย ใช้ง่าย ละเอียด

    โรงเรียนละแมวิทยา เป็นโรงเรียนในสังกัดคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ 17 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2514 โดยได้รับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการให้เปิดทำการสอนครั้งแรกในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และได้อาศัยเรียนที่โรงเรียนวัดปิยะวัฒนาราม อำเภอละแม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรในสมัยนั้น รับนักเรียนแบบสหศึกษา มีนักเรียนในรุ่นแรกจำนวน 30 คน เป็นนักเรียนชาย 19 คน นักเรียนหญิง 11 คน พร้อมกันนั้นกรมสามัญศึกษาได้มีคำสั่งให้ นายวิรัช รติวัฒน์ ตำแหน่งครูโท โรงเรียนสวนศรีวิทยา อำเภอหลังสวน  มารักษาการในตำแหน่งครูใหญ่ และต่อมาได้รับคำสั่งแต่งตั้งให้เป็นครูใหญ่คนแรกของโรงเรียนละแมวิทยา

    โรงเรียนละแมวิทยา เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11  มีเนื้อที่ทั้งหมด 24 ไร่  76 ตารางวา เดิมสถานที่แห่งนี้เคยเป็นที่ตั้งของโรงเรียนบ้านลุ่มพวา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร ต่อมานายวิรัช เอื้ออารี ซื้อที่ดินมอบให้อีก 2 ไร่ 1 งาน 50 ตารางวา รวมมีที่ดิน 26 ไร่ 40 ตารางวา (โรงเรียนบ้านลุ่มพวา ต่อมาได้ย้ายที่เรียนไปใช้ที่ดินของโรงเรียนวัดปิยะวัฒนารามและเปลี่ยนชื่อใหม่เป็นโรงเรียนวัดปิยะวัฒนารามในปัจจุบัน) ตั้งแต่ได้รับการอนุมัติให้จัดตั้งโรงเรียนมัธยมแห่งนี้ทางโรงเรียนได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณการก่อสร้างอาคารเรียน อาคารประกอบ บ้านพักครูและบ้านพักภารโรง ตลอดจนงบประมาณจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การศึกษาจากกรมสามัญศึกษาเป็นอย่างดีเสมอมา ปัจจุบันมีอาคารเรียน 4 หลัง หอประชุม 2 หลัง โรงฝึกงาน 2 หลัง ห้องน้ำ-ห้องส้วม 4 หลัง บ้านพักครู 14 หลัง บ้านพักภารโรง 3 หลัง จากสภาพปัจจุบันจะเห็นได้ว่าโรงเรียนละแมวิทยาได้เจริญก้าวหน้ามาเป็นลำดับ สามารถจัดการเรียนการสอนได้ทัดเทียมกับโรงเรียนอื่น ๆ เป็นอย่างดี  โรงเรียนมีครู–อาจารย์ พร้อมที่จะให้การบริการแก่นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชนโดยทั่วไป และหวังว่าโรงเรียนจะได้รับการพัฒนาให้เจริญก้าวหน้าขึ้นทุกปี