วิสัยทัศน์ พันธกิจ ปรัชญา - โรงเรียนละแมวิทยา

62 หมู่ที่ 10 ตำบลละแม
อำเภอละแม จังหวัดชุมพร 86170

โทร : 077559104
lamaewit@hotmail.com

เขียนโดย Webmaster

ปรัชญาของโรงเรียน

เสริมสร้างปัญญา พัฒนาอารมณ์ สังคมสัมพันธ์

  

วิสัยทัศน์
พัฒนาองค์การพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง โดยเน้นคุณธรรมนำความรู้

ควบคู่ภูมิทัศน์ สัมผัสชุมชน มุ่งผลสู่มาตรฐานการศึกษา

ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 

พันธกิจ

  1. ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนให้มีความหมายเหมาะสมต่อการเรียนรู้

  2. ส่งเสริม พัฒนานักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้  โดยเน้นคุณธรรมนำความรู้สู่เศรษฐกิจพอเพียง

  3. ปรับปรุงและพัฒนาภูมิทัศน์ของโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ ส่งเสริมสุขภาพและปลอดภัย

  4. ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา