วิสัยทัศน์ พันธกิจ ปรัชญา - โรงเรียนละแมวิทยา

62 หมู่ที่ 10 ตำบลละแม
อำเภอละแม จังหวัดชุมพร 86170

โทร : 077559104
lamaewit@hotmail.com

เขียนโดย Webmaster

ปรัชญาของโรงเรียน
เสริมสร้างปัญญา พัฒนาอารมณ์ สังคมสัมพันธ์


วิสัยทัศน์
โรงเรียนละแมวิทยามุ่งจัดการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนให้มีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21

เน้นความรู้คู่คุณธรรม บริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม ตามหลักปรัชญาของเศรษกิจพอเพียง


พันธกิจ

  1. จัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของชาติและเทียบเคียงตามมาตรฐานสากล

  2. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมอันดีงามมีความรู้คู่คุณธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงบนพื้นฐานความเป็นไทยอย่างยั่งยืน

  3. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล

  4. พัฒนากระบวนการจัดการศึกษาส่งเสริมให้ครูและผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต

  5. การบริหารจัดการที่ดีแบบมีส่วนร่วมได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด