คณะผู้บริหาร - โรงเรียนละแมวิทยา

62 หมู่ที่ 10 ตำบลละแม
อำเภอละแม จังหวัดชุมพร 86170

โทร : 077559104
lamaewit@hotmail.com

 

นายวันชัย พลดงนอก
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนละแมวิทยา
โทรศัพท์ 082-2832295
E – mail 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

นายสุนทร ส่งแสง
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนละแมวิทยา
โทรศัพท์ 087 - 8872695
E – mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  

นายโกวิท มุขพริ้ม
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนละแมวิทยา
โทรศัพท์ 095 - 4185972
E – mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 

นางปรัญญา วราภรณ์

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนละแมวิทยา
โทรศัพท์ 090 - 4946594
E – mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.