คณะผู้บริหาร - โรงเรียนละแมวิทยา

62 หมู่ที่ 10 ตำบลละแม
อำเภอละแม จังหวัดชุมพร 86170

โทร : 077559104
lamaewit@hotmail.com

 

นายภูมิสถิตย์ ดวงฤทธิ์

ผู้อำนวยการโรงเรียนละแมวิทยา

ชำนาญการพิเศษ

 

 

นายสุนทร ส่งแสง

รองผู้อำนวยการโรงเรียน 

ชำนาญการพิเศษ

 

นางปรัญญา วราภรณ์

รองผู้อำนวยการโรงเรียน 

ชำนาญการ

 

นายโกวิท มุขพริ้ม

รองผู้อำนวยการโรงเรียน 

ชำนาญการ