เจ้าหน้าที่ - โรงเรียนละแมวิทยา

62 หมู่ที่ 10 ตำบลละแม
อำเภอละแม จังหวัดชุมพร 86170

โทร : 077559104
lamaewit@hotmail.com

รูปภาพ ชื่อ
ตำแหน่ง

นางสาวสรัญญา ศรีแจ่ม
 
เจ้าพนักงานธุรการ
กลุ่มสาระ ฯ : -

นางสาวอิชญา ศรีใสพัฒนกุล

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
กลุ่มสาระ ฯ : -

นางสาววลีพรรณ พิมพา

เจ้าพนักงานธุรการ
กลุ่มสาระ ฯ : -