เจ้าหน้าที่ - โรงเรียนละแมวิทยา

62 หมู่ที่ 10 ตำบลละแม
อำเภอละแม จังหวัดชุมพร 86170

โทร : 077559104
lamaewit@hotmail.com

รูปภาพ ชื่อ
ตำแหน่ง
นางสาวสรัญญา ศรีแจ่ม
 เจ้าพนักงานธุรการ
กลุ่มสาระ ฯ : -
นางสาวอิชญา ศรีใสพัฒนกุล
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
กลุ่มสาระ ฯ : -
นางสาววลีพรรณ พิมพา
เจ้าพนักงานธุรการ
กลุ่มสาระ ฯ : -
นางสาววรรณฤดี แดงรัตน์
เจ้าพนักงานพัสดุ
กลุ่มสาระ ฯ : -