กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย - โรงเรียนละแมวิทยา

62 หมู่ที่ 10 ตำบลละแม
อำเภอละแม จังหวัดชุมพร 86170

โทร : 077559104
lamaewit@hotmail.com

รูปภาพ
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง


นางวรรณา กรเพ็ชร

ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย


นางสาวณัฐฏ์ฐากุล วราพันธุมาศ

ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย


นางกรรณิการ์ หล่อเพชร

ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย


นางวรางคนา บุญพา

ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย


นางสาวกนกวรรณ ขุมทอง

ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
 นางสาวอุษา พลฤทธิ์
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย