กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ - โรงเรียนละแมวิทยา

62 หมู่ที่ 10 ตำบลละแม
อำเภอละแม จังหวัดชุมพร 86170

โทร : 077559104
lamaewit@hotmail.com

รูปภาพ
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง


นางเสาวลักษณ์ ช่วยเกิด

ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์


นางวราภรณ์ แก้วแดง

ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์


นางสาวฐิตินันท์ ปิ่นแก้ว

ครู
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์


นายอติคุณ เชตวรรณ์

ครู
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์


ว่าที่ร้อยตรีหญิงเสาวลักษณ์ ยะเป็ง

ครู
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์


นายศุภชัย สุขหอม

ครู
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์


นางสาวจิรัฐติกาล สกูลหรัง

ครู
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์


นางสาวลักษณ์ญาดา พิมาน

ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์