กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - โรงเรียนละแมวิทยา

62 หมู่ที่ 10 ตำบลละแม
อำเภอละแม จังหวัดชุมพร 86170

โทร : 077559104
lamaewit@hotmail.com

รูปภาพ
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง

นางจิรา นวลโพยม

ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวอรอุมา แดงชนะ

ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายปริญญา ช่วยเกิด

ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวอมรรัตน์ ปานเพชร

ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวจุธารัตน์ สีนาค

ครู
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายคทาหัตถ์ สายแจ้ง

ครู
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวมลฐิตา กลางณรงค์

ครู
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวสุนิสา เพชรรัตน์

ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายคุณานนต์ อมฤตโกมล

ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางอภิวันท์ แกล้วทนงค์

ครู (พนักงานงานราชการ)
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายสิทธิศักดิ์ กลอนสม

ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาววรรณวิสา จันทศรี
 
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี