กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม - โรงเรียนละแมวิทยา

62 หมู่ที่ 10 ตำบลละแม
อำเภอละแม จังหวัดชุมพร 86170

โทร : 077559104
lamaewit@hotmail.com

รูปภาพ
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง


นายสุระศักดิ์ รอดทิม

ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา


นางสาวจันจิรา แสงฉวาง

ครู
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา


นายธวัชชัย เมฆสุข

ครู
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา


นางสาวปิยะรัตน์ คะชา

ครู
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา


นางสาวอมรรัตน์ บริสุทธิ์

ครู
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา


นางนิตยา นรสิงห์

ครู
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา


นายกำพล นาคเกษม

ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา


นายปัญญาวุธ ไพสาลี

ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา


นางสุเพ็ญ หิ้นจิ้ว

ครู (พนักงานงานราชการ)
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา