กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - โรงเรียนละแมวิทยา

62 หมู่ที่ 10 ตำบลละแม
อำเภอละแม จังหวัดชุมพร 86170

โทร : 077559104
lamaewit@hotmail.com

รูปภาพ
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง


นางสาวจุรีพร บุญพรัด
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์


นายสุรศักดิ์ ครุฑเพชร
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์


นายพัฒนไชยศ์ สวัสดิ์อำไพรักษ์
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ศิล
นางสาวเธียรนันท์ ศิลปกุล
ครูผู้ช่วย ปฏิบัติงาน
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์