กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - โรงเรียนละแมวิทยา

62 หมู่ที่ 10 ตำบลละแม
อำเภอละแม จังหวัดชุมพร 86170

โทร : 077559104
lw.data1@gmail.com

รูปภาพ
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง


นางสาวจุรีพร บุญพรัด

ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์


นายสุรศักดิ์ ครุฑเพชร

ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์


นายพัฒนไชยศ์ สวัสดิ์อำไพรักษ์

ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ศิล