กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา - โรงเรียนละแมวิทยา

62 หมู่ที่ 10 ตำบลละแม
อำเภอละแม จังหวัดชุมพร 86170

โทร : 077559104
lamaewit@hotmail.com

รูปภาพ
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง


นายอรรถพล ปลอดทอง

ครู
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา


นายกาวิล จันทร์สุข

ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา


นายศราวุธ ดำพลงาม

ครู (พนักงานงานราชการ)
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึ