กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ - โรงเรียนละแมวิทยา

62 หมู่ที่ 10 ตำบลละแม
อำเภอละแม จังหวัดชุมพร 86170

โทร : 077559104
lw.data1@gmail.com

รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/
ตำแหน่ง


นางสาววิภากร พาหุบุตร

ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพ


นางลัดดาพร นวลพลับ

ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพ


นายวีระ มณีนวล

ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพ


นายประยงค์ เครือหงษ์

ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพ


นางสาวศิริวรรณ สุขแก้ว

ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพ


นางจันทร์จิรา แสงสุวรรณ

ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพ


นางสาวกนกวรรณ สุขทา

ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพ


นายพงศกร กาศกระโทก

ครู (พนักงานงานราชการ)
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพ


นางอรอุมา เอี่ยมสะอาด

ครู (พนักงานงานราชการ)
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโน