กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ - โรงเรียนละแมวิทยา

62 หมู่ที่ 10 ตำบลละแม
อำเภอละแม จังหวัดชุมพร 86170

โทร : 077559104
lamaewit@hotmail.com

รูปภาพ
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง


นางสนทยา สุวรรณรงค์

ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ


นายสุภัทรพงษ์ โรยร่วง

ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ


นางนวลักษณ์ ภุมรินทร์

ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ


นางจิตติมา มุขพริ้ม

ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ


นางสาวศศลักษณ์ ไชยต่อเขตต์
 
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ


นางสาวจิราวรรณ อินเต้

ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ


นางสาวภัทราวดี ทองแท้

ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ


นางสาวนิศารัตน์ จินา

ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ