งานแนะแนว - โรงเรียนละแมวิทยา

62 หมู่ที่ 10 ตำบลละแม
อำเภอละแม จังหวัดชุมพร 86170

โทร : 077559104
lamaewit@hotmail.com

รูปภาพ
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง


นางสาวฌณัฐกานต์ มุสิกสาร

ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน


นางสาวศิราพร วงศ์สวัสดิ์

ครู (พนักงานงานราชการ)
กลุ่มสาระ ฯ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน