(e-bidding) เลขที่ ๑/๒๕๖๔ การซื้อครุภัณฑ์โต๊ะเก้าอี้นักเรียนและครุภัณฑ์ปฏิบัติการคณิตศาสตร์ - โรงเรียนละแมวิทยา

62 หมู่ที่ 10 ตำบลละแม
อำเภอละแม จังหวัดชุมพร 86170

โทร : 077559104
lamaewit@hotmail.com