O13 : คู่มือหรือมาตรการปฏิบัติงาน - โรงเรียนละแมวิทยา

62 หมู่ที่ 10 ตำบลละแม
อำเภอละแม จังหวัดชุมพร 86170

โทร : 077559104
lamaewit@hotmail.com

 กลุ่มบริหารงานวิชาการ

 กลุ่มบริหารงานนโยบายและแผน

 กลุ่มบริหารงานบุคคล

  •  

 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

 กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน

 กลุ่มบริหารงานทั่วไป