O15 : ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ - โรงเรียนละแมวิทยา

62 หมู่ที่ 10 ตำบลละแม
อำเภอละแม จังหวัดชุมพร 86170

โทร : 077559104
lamaewit@hotmail.com

ข้อมูลสถิติการใช้บริการหอประชุมและสถานที่ ปีการศึกษา 2563

รายการ

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

- หอประชุม

-

-

-

-

- ห้องโสตทัศนูปกรณ์

-

-

1

1

- อาคารสถานที่

-

-

1

-

 

 ข้อมูลสถิติการให้บริการงานทะเบียน 2562-2563