O38 : การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร - โรงเรียนละแมวิทยา

62 หมู่ที่ 10 ตำบลละแม
อำเภอละแม จังหวัดชุมพร 86170

โทร : 077559104
lamaewit@hotmail.com

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร | แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้บุคลากรในสถานศึกษามีทัศนคติ ค่ายนิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต อย่างชัดเจน