O42 : มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน - โรงเรียนละแมวิทยา

62 หมู่ที่ 10 ตำบลละแม
อำเภอละแม จังหวัดชุมพร 86170

โทร : 077559104
lamaewit@hotmail.com