O28 : รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2562 - โรงเรียนละแมวิทยา

62 หมู่ที่ 10 ตำบลละแม
อำเภอละแม จังหวัดชุมพร 86170

โทร : 077559104
lamaewit@hotmail.com

รานงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี พ.ศ.2562

เพื่อการส่งเสริมและพัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา

โรงรียนละแมวิทยา

ลำดับ

หลักสูตร / โครงการฝึกอบรม

วันที่เข้ารับการอบรม / ประชุม

1.

อบรมเชิงปฏิบัติการ Active Learning

5 มกราคม 2562

2.

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำฐานข้อมูลโรงเรียนเพื่อเตรียมรับการประเมินคุณธรรมฯ

7 พฤษภาคม 2562

3.

เข้าร่วมประชุมโครงการส่งเสริมฯ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

27 พฤษภาคม 2562

4.

ประชุมโครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา

6 มิถุนายน 2562

5.

โครงการประสานความร่วมมือด้านการยุติธรรม และหน่วยงานเครือข่ายที่สนับสนุนงานแก้ไข บำบัด ฟื้นฟูเด็กและเยาวชนในกระบวนการยุติธรรม

18 มิถุนายน 2562

6

อบรมพัฒนาองค์ความรู้ทางวิชาการและการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์

22-23 มิถุนายน 2562

7.

อบรมเข้มประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิตการแนะแนว

10-14 กรกฎาคม 2562

8.

อบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา

15-22 กรกฎาคม 2562

9.

อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรวิทยาการคำนวณ

19-20 กรกฎาคม 2562

10.

อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาและติดตามครูผู้ที่ได้รับทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

19-24 กรกฎาคม 2562

11.

อบรมโครงการพัฒนาการสอนคณิตศาสตร์ในยุคดิจิตอลด้วยเครื่องคิดเลขวิทยาศาสตร์

20-21 กรกฎาคม 2562

12.

การพัฒนาหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

13-16 สิงหาคม 2562

13..

สัมมนาสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการศูนย์ฝึกกีฬาจังหวัดชุมพร

16 สิงหาคม 2562

14.

ประชุมเชิงปฏิบัติการโปรแกรมแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์

17 สิงหาคม 2562

15.

ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูแกนนำด้านการวัดและประเมินผล

23-24 สิงหาคม 2562

16.

สัมมนาทางวิชาการ “น้อมนำพระราโชบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ”

26 สิงหาคม 2562

17.

อบรมหลักสูตร การพัฒนาทักษะและปลูกฝังการสร้างวินัยทางการเงินสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาบรรจุใหม่

12-13 กันยายน 2562

18.

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อรองรับการประเมินภายนอก

18 - 19 ตุลาคม 2562

 

19.

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อรองรับการประเมินภายนอก

3 ตุลาคม 2562

 

20.

อบรมความรู้พื้นฐานเอแม็ท สำหรับการเป็นกรรมการและเทคนิคสำหรับผู้ฝึกสอน

10 พฤศจิกายน 2562

 

21.

อบรมพัฒนาองค์ความรู้ทางวิชาการและการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์

9 - 10 พฤศจิกายน 2562

 

22.

อบรมพัฒนาครูเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โรงเรียนมัธยมศึกษาชุมพร

21 ธันวาคม 2562

23.

อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน

14 - 15 ธันวาคม 2562