O3 : อำนาจหน้าที่ - โรงเรียนละแมวิทยา

62 หมู่ที่ 10 ตำบลละแม
อำเภอละแม จังหวัดชุมพร 86170

โทร : 077559104
lamaewit@hotmail.com

อำนาจหน้าที่กลุ่มบริหารงานวิชาการ

อำนาจหน้าที่กลุ่มบริหารงานทั่วไป

อำนาจหน้าที่กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน

อำนาจหน้าที่ของกลุ่มบริหารงานบุคคล

อำนาจหน้าที่กลุ่มบริการงานการเงินและสินทรัพย์ 

อำนาจหน้าที่กลุ่มบริหารนโยบายและแผนงาน