O29 : แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติไม่ชอบ - โรงเรียนละแมวิทยา

62 หมู่ที่ 10 ตำบลละแม
อำเภอละแม จังหวัดชุมพร 86170

โทร : 077559104
lamaewit@hotmail.com